Dostępność

Deklaracja dostępności Strony internetowej Przedszkola nr 14 w Poznaniu

Przedszkole nr 14 w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony internetowej Przedszkola nr 14 w Poznaniu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • – część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego
 • – brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury,
 • – niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Kowalewska – Skorupa.
 • E-mail: p14@poznan.interklasa.pl
 • Telefon: 61 848-34-89

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola nr 14 w Poznaniu
 • Adres: ul. Tczewska 11,
  60-454 Poznań
 • E-mail: p14@poznan.interklasa.pl
 • Telefon: 61 848-34-89

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole nr 14 w Poznaniu stanowi budynek piętrowy, wolnostojący,  otoczony ogrodem    i płotem. Główne wejście do przedszkola znajduje się od strony ul. Myśliborskiej. Przed wejściem do budynku znajdują się schody – dostęp do budynku ograniczony poprzez brak podjazdu. Do budynku wchodzimy przez podwójne przeszklone drzwi o szerokości 1 m,         z których wewnętrzne zaopatrzone są blokadą. Sekretariat znajduje się na parterze obok wejścia do przedszkola.  Przedszkole jest objęte zewnętrznym monitoringiem wizyjnym. Przedszkole jest wyposażone w system alarmowy. Budynek  nie jest przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne. W placówce nie znajduje się winda, dzięki której osoba poruszająca się na wózku może swobodnie przemieszczać się między piętrami. Zarówno toaleta dla pracowników na parterze , jak i toalety dla dzieci  znajdujące się  przy
każdej sali, gdzie przeprowadzane są zajęcia dydaktyczne, nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W przedszkolu nie ma pętli indukcyjnych. Przed budynkiem nie ma wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.                                           W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Pracownicy przedszkola nie posiadają kompetencji w zakresie języka migowego.

Skip to content